Persbericht en aanvulling 27 en 28 november 2023

Beroep op de Staten.

Op woensdag 29 november vergadert de commissie Verkeer en Vervoer van de Staten van Overijssel. Op de agenda staat o.a. het Statenvoorstel Planuitwerking elektrificatie Almelo-Hardenberg. Voor de planuitwerking dient een budget te worden vastgesteld. Dat is een bevoegdheid van de Staten. Op 13 december wordt in de Provinciale Staten besloten of de volgende fase van de elektrificatie in gang kan worden gezet.

Reizigersvereniging ALMA doet een dringend beroep op de leden van de Staten van Overijssel om te kiezen voor het snel elektrificeren van de spoorverbinding Almelo – Mariënberg met bovenleiding, zodat de drie afgeschreven en vervuilende dieseltreinen van het type LINT vervangen kunnen worden door moderne en comfortabele elektrische treinen. Dit zal dan moeten gebeuren als de concessie van de Provincie Overijssel met vervoerder Arriva in 2027 afloopt en er een nieuwe concessie wordt verleend.

Reizigersvereniging ALMA zet zich al sinds 1997 in voor behoud en verbetering van deze treindienst en is van mening dat door opwaardering van de dienst een sterke stimulans en verbetering uitgaat in de bereikbaarheid en bestaanszekerheid. Het is ook een sterke impuls voor de verdere ontwikkeling en het tot stand komen van de Nedersaksenlijn, de doorgaande spoorlijn van Twente naar Groningen. Elektrificatie is ook een belangrijke stap in het verduurzamen en klimaatadaptatie. Reizigersvereniging ALMA doet daarom een klemmend beroep op de Staten van Overijssel om het voorgenomen besluit om het traject van elektrificatie voort te zetten en te ondersteunen.

Aanvullende informatie bij ons bericht van 27 november j.l. aan de leden van de Staten van Overijssel.

Wij willen u graag nog stevige argumenten geven om in te stemmen met het budget voor de planuitwerking elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Hardenberg. Het belangrijkste en politiek-bestuurlijk meest overtuigende argument voor elektrificatie zijn de zeer hoge baten ten gevolge van de volledige elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Hardenberg.

Het belangrijkste en politiek-bestuurlijk meest overtuigende argument voor elektrificatie zijn de zeer hoge baten ten gevolge van de volledige elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Hardenberg.

De eenmalige investeringskosten van elektrificatie zijn behoorlijk fors, het lijkt er inmiddels wel naar uit te zien dat de Provincie Overijssel deze kosten vooralsnog grotendeels zelf zal moeten opbrengen.

Het is voor een gunstige politieke besluitvorming daarom essentieel om een goed beeld te hebben van de harde jaarlijkse cijfers van deze investering, zodat niet het onjuiste beeld ontstaat dat elektrificatie “leuk is voor de reiziger en goed voor het milieu”, maar wel heel veel miljoenen aan provinciaal geld zal gaan kosten.

Het is cruciaal dat niet alleen de kostenkant, maar ook de batenkant scherp in beeld moet zijn.

ProRail gaat immers over de kostenkant, maar niet over de opbrengsten aan de batenzijde. De forse exploitatiekostenbesparing en de overige baten (fors meer reizigers) komen immers bij de concessie houdende vervoerder terecht. De vervoerder heeft er hoogstwaarschijnlijk geen financieel belang bij om hierover gedetailleerde inzage te geven.

Er kan ten onrechte een beeld ontstaan van een forse uitgave met onduidelijk rendement. Het is cruciaal dat die batenzijde niet alleen scherp in beeld komt, maar dat ook duidelijk wordt hoe deze baten verder vergroot kunnen worden en de Provincie als financier hier uiteindelijk ook optimaal van profiteert.

Over deze onderbelichte batenzijde willen wij u graag puntsgewijs informeren. Een exacte baten-calculatie is alleen met behulp van

detailgegevens door een expert te maken; dit is slechts een checklist en een eerste ruwe indicatie waar de grootste voordelen zijn te behalen.

Standaardbaten elektrificatie spoor

– lagere aanschafkosten materieel

– hogere betrouwbaarheid & beschikbaarheid materieel

– substantieel lagere onderhoudskosten materieel

– lager treingewicht (geen brandstofmotor / tank / zware accu)

– substantiële energiebesparing (tot 35% bij optimaal

  hergebruik remenergie)

– nuluitstoot CO2 / NOx

– sneller optrekken / korte rij & reistijd / hogere stiptheid

– 10-25% groei aantal reizigers (ervaringsfeit, mede door

  beter imago/uitstraling)

Specifieke situatie elektrificatie ALMA (Almelo-Mariënberg)

–  vervallen tankritten Almelo-Hengelo.(kilometerkosten & machinist-uurkosten; dit levert op jaarbasis een forse kostenbesparing op)

–  In plaats van thans 3 zijn er voortaan maar 2 treinstellen nodig (vervallen noodzaak separaat aanwezig reservestel; dit levert zowel eenmalig als jaarlijks een zeer forse kostenbesparing op)

– Afschaffen kostbare / afwijkende / verouderde ATB-NG-trein beïnvloeding (maakt materieel afschaf goedkoper & uniform t.o.v. Zwolle-Emmen; tevens besparing op instructie personeel & onderhoudskosten)

– doortrekken Almelo-Hardenberg tot Emmen door middel van

koppelen/splitsen in Hardenberg. (directe / overstapvrije verbinding Almelo-Emmen; 10-30% extra vervoersgroei)

– geen nieuwe onderstations stroomvoorziening nodig door korte afstand, gering verbruik korte treinen. Nabijheid bestaande onderstations in Almelo & Junne.

Mogelijk maken van verdergaande verbeteringen.

Het betreft optionele winstpunten die niet direct geïncasseerd

worden door elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Hardenberg, maar indien gewenst wel mede mogelijk gemaakt worden door elektrificatie.

 – opslag & hergebruik (rem)energie ProRail-locatie Junne onderstation.

 – fors hogere opslagcapaciteit ten behoeve van regionale stroomnetwerk-

stabilisatie en verschuiven netverbruik spoor naar goedkope en/of duurzame stroomverbruiksmomenten.

– optie heropening halte Bergentheim (onderzoek Arriva:

past in de dienstregeling Blauwnet-lijnen).

– optie treintak Almelo-Hardenberg vanuit Vroomshoop naar Ommen-Dalfsen en Zwolle, met haltes in Vroomshoop en Geerdijk.

– In Zwolle snelle IC-overstap naar Groningen, dit mede als groeipad op toekomstige directe trein en ten behoeve van extra vervoerscapaciteit op het drukke deel  Ommen-Dalfsen-Zwolle.

– optie in fase elektrisch doortrekken Zwolle/Almelo-Hardenberg-Emmen naar Ter Apel-Stadskanaal-Veendam met eindstation-Groningen (= Nedersaksenlijn.)