Welkom op de website van Reizigersvereniging ALMA!

In verband met de coronacrisis gelden er speciale maatregelen in het openbaar vervoer.

Per 1 juni 2020 is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder. 

                                        PERSBERICHT  12 juni 2019.

Reizigersvereniging ALMA is zeer ingenomen met het nieuwe coalitieakkoord “Samen bouwen aan Overijssel” waarin miljoenen extra geld wordt uitgetrokken voor aanpak van de ontoereikende spoorverbindingen, het aantrekkelijk houden van de leefbaarheid op het platteland, het verbeteren van veilige fietsverbindingen en het inzetten op schonere brandstoffen. De rijksoverheid moet miljoenen steken in de onevenwichtige en al jarenlange achtergebleven investeringen in met name de spoorinfrastructuur, het voorzieningenniveau en de sociale veiligheid van stationsomgevingen in Oost-Nederland.

Investeringen in spoorprojecten geven een impuls voor de gehele regio waardoor het platteland voor jong en oud leefbaar en aantrekkelijk blijft. Wij dringen er bij de coalitiepartners op aan om naast de eigen middelen en reserveringen serieus samenwerking te zoeken met de buurregio’s om extra financiële steun vanuit de rijksoverheid en de EU te krijgen. 

De spoorverdubbeling van het overbelaste spoortraject Zwolle-Enschede vergroot de haalbaarheid van de doorgaande treindienst van Amsterdam naar Berlijn. Het spoorknooppunt Zwolle (Hanzelijn) zal dan een totale ontsluiting van Zuidoost-Drenthe, Groningen en Oost-Nederland mogelijk maken. Realisatie van de Nedersaksenlijn en de door onze Reizigersvereniging ALMA en vele anderen zeer gewenste elektrificatie van het spoortraject Almelo-Mariënberg is dan dringend gewenst. Reizigersvereniging ALMA verzoekt de coalitie  een onderzoek te starten naar de financiële haalbaarheid van een extra Berlijntrein via Zwolle.

Wij verwachten bij opwaardering van het traject Zwolle-Almelo een snelle en robuuste spoorverbinding Amsterdam-Berlijn, waardoor  tevens een omrijroute wordt gerealiseerd bij verstoringen op met name het traject Deventer-Hengelo.

Wij dringen aan op uitvoering van de unaniem aangenomen Provinciale Staten-motie “Elektrificatie spoorlijnen, met name Almelo-Mariënberg” (20 juni 2018). Wij dringen aan op herziening van het voornemen tot uitstel van elektrificatie en vragen om een spoedige start van de werkzaamheden. Zie ook

www.prorail.nl/projecten/verkenning-elektrificatie-almelo-marienberg?s=03 

 

 

Het geëlektrificeerde spoortraject Almelo-Mariënberg zal een belangrijk onderdeel vormen en de basis zijn van de doorgaande Nedersaksenlijn. Wij constateren dat in de provinciale politiek dit spoortraject tot nu geen prioriteit heeft gekregen. Wij missen in de coalitieovereenkomst ook nu weer de wil tot elektrificatie en de intentie van de provinciale bestuurders om specifiek op dit door vervuilende diesels gereden spoortraject een begin van de (inter)nationale klimaatafspraken na te komen. Elektrificatie opent bovendien de mogelijkheid voor een aanpassing van de dienstregeling welke heropening van het in 1956 onterecht gesloten station Bergentheim mogelijk zal maken.

Het aantal reizigers zal naar verwachting de komende jaren in Oost-Nederland fors toenemen. Wij wijzen op de situatie bij de Vechtdallijnen. Met name op het traject Zwolle-Ommen-Emmen is de maximale capaciteit in de spitsuren bereikt. Vervoerder Arriva geeft aan op korte termijn voor dit capaciteitsprobleem geen andere oplossing te zien dan in de verlenging van treinstellen en intensivering van de treindienst. Wij betreuren het achterwege blijven van robuuste oplossingen met name betreffende het traject Zwolle-Ommen.

Het voorzieningenniveau op de Vechtdallijnen is onvoldoende. Het betreft hier de beperkte openstelling van de recent geopende wachtruimte in Hardenberg, de totale afwezigheid van toiletvoorzieningen op de treindienst Almelo-Hardenberg, de afwezigheid van een toilet op overstapplaats Mariënberg. Wij constateren een tekort aan parkeergelegenheid in Hardenberg en Mariënberg. Station Vroomshoop vinden wij sociaal onveilig. Wij kunnen wel ons vinden in het voornemen om fietsverbindingen te verbeteren, maar missen de op de stations adequate en veilige voorzieningen voor het stallen elektrische fietsen die in toenemende mate worden gebruikt.

Om Oost-Nederland bereikbaar te houden pleiten wij voor maatregelen om te komen tot doorgaande en verbindende treindiensten met name de realisatie van de spoorverbinding van Almelo via Emmen naar Groningen. (De Nedersaksenlijn, de bewezen impuls voor de regio ) en de aansluitende verbindingen met Duitsland.(Emsland, een interregionale kansrijke spoorverbinding) Bij de Nedersaksenlijn ontbreekt een gedeelte van ongeveer 18 km spoor. Wij stellen dat er hiervoor gelden door de rijksoverheid, de EU en de provincies moeten worden uitgetrokken. Overheidsleningen maken grote spoorprojecten, die de betreffende regio’s zelf niet kunnen financieren, mogelijk. Oud-europarlementariër Wim van de Camp meldde eerder dat voor dit project, subsidie en medefinanciering zeker mogelijk zijn. Financiële steun vanuit Europa zou wel eens een doorslaggevende factor kunnen zijn voor realisatie van dit project. Wij dringen bij de bestuurders van de provincie Overijssel aan op politieke samenwerking met de provincies Drenthe en Groningen en om  de reacties vanuit Europa serieus te nemen .

Oud nieuws.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is gehouden op maandag 15 april 2019 in het Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27,  7681 AL Vroomshoop.

Na een kort huishoudelijk gedeelte heeft Evert Heusinkveld uit Almelo een prachtige presentatie gegeven met als titel: "Uit de schatkamer van de stichting NVBS-railverzamelingen", en wel plaatjes van het spoor in deze streek uit een nog niet zo verleden. NVBS staat voor "Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen". We zagen vele nostalgische plaatjes voorbijkomen met o.a. de stations van Almelo, Vriezenveen, Daarle, Vroomshoop, Geerdijk, Mariënberg, Hardenberg, Coevorden, Emmen, Ommen, Vilsteren, Stadskanaal. We zagen ook veel treintypen waaronder de Blauwe Engel, de Veenexxpress, locomotieven enz. Wie niet geweest is heeft veel gemist. Dank aan Evert  Heusinkveld! 

Op 20 juni 2018 is er in de Provinciale Staten van Overijssel een motie ingediend door de fractie van de ChristenUnie en met algemene stemmen aangenomen om Gedeputeerde Staten opdracht te geven om voor 1 januari 2019 met een plan van aanpak en een investeringsvoorstel te komen voor de elektrificatie van de spoorlijn tussen Almelo en Mariënberg. Dit gebeurde bij de behandeling van de perspectiefnota. Deze nota gaat over de toekomstplannen van de Provincie Overijssel om te investeren in de infrastructuur en moet tevens een belangrijke slag in de verduurzaming zijn.

Onze reizigersvereniging heeft hier al lange tijd op aangedrongen. De dienst tussen Almelo en Hardenberg wordt door Arriva met oude dieseltreinen uitgevoerd die nogal eens last van storingen hebben waardoor er sprake is van een onbetrouwbare dienstverlening. Het bestuur heeft het afgelopen jaar alle politieke partijen benaderd om voor dit probleem aandacht te vragen.

Elektrificatie is ook een belangrijke stap om te komen tot een snellere treinverbinding tussen Twente en Groningen.

gallery/085 Arriva 34 tr 31033 Hardenberg 5-7-2018